ساختار دبیرخانه هم اندیشی

1- دبیر هم اندیشی

2- رئیس دبیرخانه هم اندیشی

3- کارشناس هم اندیشی